Obsah

Jak posílit svoji motivaci ke cvičení


Ztráta nebo snížení motivace ke cvičení, jsou jedním z častých témat, se kterými se na mne lidé obrací, bez ohledu na svůj věk, pracovní profesi nebo specializaci v bojovém umění či ve sportu.Pojem motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho subjektivní význam a současně vysvětluje pozorovanou variabilitu chování, proč se různí lidé orientují na různé cíle. Motivace má dva základní principy. Prvním je princip psychického ekvilibria a druhým princip hédonismu. „Slovo motivace je odvozeno z latinského termínu movere (hýbati, pohybovati) a je obecným označením všech podmínek, které determinují lidskou aktivitu.“

Motivace je vlastně pohnutka lidského jednání, ve které se uplatňuje osobnost člověka, jeho žebříček hodnot i životní zkušenosti nebo dovednosti, které doposud nabyl.

Motivace je jedním z nejdůležitějších klíčů k úspěchu. Když jste motivovaní, vyvíjíte iniciativu, máte odvahu, energii a vytrvalost, abyste sledovali svůj cíl a také ho zdárně dosáhli. Motivovaný člověk přijímá opatření a dělá vše co je potřeba k dosažení toho co si vytyčil.

Motivace vychází z motivu, který je příčinou jednání člověka a chápeme jej jako vnitřní i vnější činitele, které jsou pohnutkou a vzbuzují, řídí lidské chování, které se snaží spojit vnitřní snažení s vědomým snažením a dosáhnout tak určitý cíl.

„Motiv je definován jako uvědomění si cíle a programu, umožňujícího člověku provedení určité činnosti. Všechny motivy jsou pak nutně vědomé.“

Základní motivy jako např. potřeby, postoje, emoce, zájmy, přání, cíle, hodnoty a návyky mají určitý cíl, směr, intenzitu a trvalost.

„V psychologii se odlišují formy a druhy motivů. Formy jsou vyjadřovány takovými termíny jako potřeby, zájmy, ideály. Druhy motivů poukazují na jejich konkrétní obsah. Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby. Ostatní formy motivů se z potřeb vyvíjejí.“ Druhy motivů dělíme na biogenní či fyziologické a sociogenní či psychogenní.

Motivace zesílí, když máte silnou touhu a vizi, tedy jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. V takové situaci motivace probouzí vnitřní sílu, vede vás vpřed.

Motivovaný člověk je zpravidla také šťastnější člověk, má více energie, ve své mysli vidí pozitivní konečný výsledek – svůj úspěch.

V motivaci člověka hrají důležitou roli také motivační dispozice, což jsou vnitřní, subjektivní faktory procesu podněcování aktivity vzniku vnitřního úsilí o určitém obsahu, zaměření a intenzitě. Projevují se jako impulzy či tendence k

určitému jednání. Každý jedinec je individuální a takovou má i motivačně dispoziční strukturu.

Poznatky o individuální skladbě těchto dispozic cvičence či sportovce mají pro pochopení jeho vztahu ke sportovním činnostem, jejich výběru, výkonnosti atd. zásadní význam. Bojová umění a sport patří k jednomu z prostředků, které mu pomáhají dosahovat optimální stimulace.

Buďte motivovaní - snadno se řekne, ale co dělat, když motivace chybí nebo není zrovna taková, jakou byste si představovali? Co můžete dělat pro posílení své motivace vy sami?

Nastavte si cíl. Máte-li vysoký cíl, zkuste si jej rozdělit do několika menších podcílů. Zjistíte, že je potom snazší se motivovat a přimět se k akci, protože nemusíte být tolik paralyzováni velikostí svého cíle nebo věcmi, které máte udělat a do kterých se vám často nemusí chtít, protože jich je prostě hodně.

Nikdy nic neodkládejte. Otálení vede k lenosti, a lenost vede zpravidla k nedostatku nebo dokonce ztrátě motivace. Pochopte, že dokončení toho co začnete, je důležité i když se jedná zdánlivě jen o maličkosti. Rozvíjejte tento pozitivní návyk, který vás posune rychleji k cílové čáře.

Stýkejte se s pozitivními lidmi, s podobnými zájmy a cíli, protože motivace a pozitivní přístup jsou nakažlivé. Stýkejte se s lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy.

Vizualizujte si své cíle i to jak jich dosáhnout. Vizualizace je jednou z nejmocnějších zbraní, která vám může pomoci s posílením vaší motivace. Existuje mnoho skvělých imaginačních technik a cvičení, se kterými pracují nejen psychologové a mentální koučové. Vy sami si pro začátek zkuste představit, jak to bude vypadat, až svého cíle dosáhnete, co vše pro vás splnění vašeho vysněného cíle znamená a co vše jeho dosažením přímo i nepřímo získáte.

Samotná cvičení nebo sportovní činnost vytváří krátkodobě i dlouhodobě proces speciální výkonové motivace, ve kterém se seberealizace osobnosti cvičence, sportovce uplatňuje. Proces výkonové motivace vzniká působením škály motivů, které podněcují, udržují, tvoří a posilují různé roviny vzniku procesu a výsledku sportovního výkonu. Konečným efektem procesu výkonové motivace je pak vrcholný sportovní výkon.

Sociální potřeby, které mohou sportovce značně ovlivnit:

1. potřeba pohybu, zvyšování schopností (výkonnosti), zdokonalovat je a

diferencovat, porovnávat se s druhými sportovci

2. potřeba úspěchu k seberealizování a sebeposílení, potřeba sociálního

uznání

3. potřeba řešení psychického napětí, psychického „odreagování,“ tzv.

potřeba variací napětí a intenzity zážitku (např. po konfliktu, frustraci)

4. potřeba zážitku funkčních průběhů, cítění se zdravě, dobře a celkově spokojeně

K tomu, aby se člověk cítil spokojený, je třeba dosáhnout bio-psycho-socio-spirituální pohody, tedy poznávat a naplňovat své potřeby, k jejichž dosažení však vedou složité, individuální cesty.

A právě bojové umění či sport může byt jedním ze známých ventilů, jak se zbavit stresu.

Naprogramujte se na úspěch. Neustále potvrzujte sami sobě, že je to možné, že to dokážete a budete úspěšní, ať se děje co se děje. Jste připraveni a máte na to. Buďte pozitivní a věřte sami v sebe, ve své schopnosti i své sny.

Vzdělávejte se, učte se a neustále rozvíjejte. Je-li váš cíl dlouhodobějšího charakteru, pracujte na něm kontinuálně. Buďte trpěliví a krok po kroku směřujte kupředu.

 

/LP/Autor: LP      Datum: 20.04.2020      Počet přečtení: 1773
Zapatí